Categories Menu

Zamieściła Sty 27, 2016

Regulamin wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych

Regulamin wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Koło Rodzinne „Laurencja” Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie

 • Wycieczki organizowane przez Koło Rodzinne „Laurencja” Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie (określanym dalej jako Koło) są imprezami niedochodowymi organizowanymi dla członków PTTK z ważną legitymacją członkowską PTTK.
 • Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
 • Członkowie Koła mają pierwszeństwo zapisu na wycieczki.
 • Zastrzegamy prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
 • Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
 • Zapisy wraz z wpłatą na każdą wycieczkę przyjmowane są na zebraniach Koła i w siedzibie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie w terminie podanym w ogłoszeniu danej wycieczki.
 • Przy zapisach należy wpłacić pełną wymaganą kwotę podaną w ogłoszeniu wycieczki, podać numer legitymacji PTTK i numer kontaktowy telefonu. Uczestnik powinien posiadać numer telefonu kierownika wycieczki.
 • Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania zapisów, o czym należy powiadomić bezpośrednio organizatora wycieczki.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce decyzję o zwrocie wpłaconych kwot każdorazowo podejmuje Organizator, indywidualnie dla każdej osoby. Organizator może pomniejszyć zwrot wpłaconej kwoty, o poniesione przez niego w związku z wycieczką koszty.
 • W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osobom zapisanym zwracana będzie wpłata wpisowa pomniejszona o poniesione koszty.
 • Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez organizatora.
 • Uczestnicy wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia grupowego członków PTTK.
 • Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich w trakcie trwania wycieczki.
 • Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
 • Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
 • Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienia przyczyn, których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, oraz dokumenty uprawniające do zniżek.
 • Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
 • Pełnoletni uczestnik wycieczki może się odłączyć od grupy na własne ryzyko, powiadamiając o tym kierownika wycieczki.
 • Zdjęcia z wycieczek i innych imprez Koła publikowane na stronie internetowej i innych periodykach są własnością Koła, które jako ich dysponent w zakresie praw majątkowych zezwala na nieodpłatną publikację, oraz wyraża zgodę na ich utrwalanie i reprodukowanie (zwielokrotnienie) drukiem oraz rozpowszechnianie w wersji elektronicznej w internecie. Osoby, które nie życzą sobie publikacji swojego wizerunku powiadamiają organizatora wycieczki.
 • Osobę, która uczestniczy w wycieczce uważa się za zapoznaną z niniejszym regulaminem.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa należy do Walnego Zebrania i Zarządu Koła.